SERVEIS

Estudis hidràulics SERVEIS

Estudis d'inundabilitat fluvial i torrencial, transport de sediments, càlcul i dimensionament d'estructures hidràuliques (ponts travesses, assuts), estudis hidrològics i hidrogeològics, plans d'emergència i monitorització.
Es fa referència a la realització d’aquests estudis a l’apartat 1.2.3 de l’Article 7 del “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny” ” de data 25.07.2001 i publicat al Bopa en data de 1 d’agost del 2001

Aquests estudis es realitzen segons la IET 22-05 interna d'Euroconsult.