Empreses col·laboradores

NIVORISK
L'empresa andorrana Nivorisk creada l’any 2015, ofereix els seus serveis en l’àmbit dels riscos naturals associats a la dinàmica nival. NIVORISK ofereix els serveis de redacció d’informes en base al nou reglament “Reglament de classificació i utilització dels terrenys segons la perillositat d’allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d’allaus”, aprovat per Govern segons BOPA núm.17 de data 16 de març del 2016. Es realitzen tots i cada un dels capítols necessaris per a la descripció d’un estudi i projecte complert en aquest àmbit, incloent els projectes de proteccions i les direccions d’obra civil corresponents. D'altra banda, també es duen a terme estudis de zonificació i plans d’emergència associats, així com auditories d’informes ja existents.
El tècnic responsable és el Sr. Sergi Riba Porras, Enginyer d’Obres públiques especialitat amb hidrologia // Màster amb Recursos Hídrics// Doctorand Enginyeria Civil.
Especialista en neu i allaus amb les següents acreditacions:
  • International Advanced TrainingCourse on Snow andAvalanches. SLF (Institute for Snow andAvalancheResearch). Davos
  • (RAMMS-RAPID MAS MOVEMENT): Modelització Numèrica de corrents d’arrossegalls i allaus de neu. SLF (Institute for Snow andAvalancheResearch). Zurich.
EUROGEOTECNICA
Eurogeotecnica, creada al 1990 és una societat independent de caire pluridisciplinar plenament consolidada en l’àmbit de la geotècnic i l’enginyeria de túnels, amb unes referències sòlides que avalen la seva competència en aquests dominis de l’enginyeria.
En el decurs del temps, la societat ha anat evolucionant i incorporant noves especialitats com el medi ambient, l’auscultació i la instrumentació d’obres i la geoinformàtica, amb la creació i desenvolupament de bases de dades geotècniques i els sistemes GIS. En un àmbit més general, disposa d’un equip d’enginyeria potent per a la realització de projectes d’ enginyeria del transport per carretera i ferrocarril.
El principal actiu de l’empresa són les persones que la integren generant confiança en els nostres clients i fomentant l’esperit de treball en equip entre les diferents àrees d’especialitat.
La societat centra el seu esforç continuat en l’especialització en l’enginyeria del terreny aplicada a l’obra civil, potenciant de manera permanent la recerca i la innovació dins d’aquests camps, dedicant una part substancial dels seus ingressos a projectes específics de recerca.
SUPORT E.C
L’activitat del despatx d’enginyeria Suport E.C, S.A, ha estat sempre dedicada a les activitats pròpies de l’enginyeria civil, com son la redacció de projectes i direccions d’obra, estudis, valoracions i peritatges, etc. Un dels camps més important de realitzacions, és el de les obres d’infrastructures públiques, tant pel compte del M.I. Govern d’Andorra, com pel dels Hbles. Comuns, així com per a empreses parapúbliques (FEDA, STA, etc.).
El despatx desenvolupa també altres activitats pel compte de promotors o privats, en el camp de la vialitat de la urbanització com en el del’edificació. En aquest camp, s’han desenvolupat diversos projectes d’obres d’edificis de vivendes, magatzems industrials, xalets, vivendes unifamiliars, edificis industrials, d’instal•lacions, etc.
Des de la seva creació, l’any 1.987 fins al present, en aquests camps d’activitat, el despatx ha realitzat nombrosos estudis i projectes i ha realitzat la direcció de nombroses obres d’enginyeria.
L’equip està composat en l’actualitat per 12 persones, de les que 10 son tècnics i 2 administratius. La direcció i la gerència del despatx, és a càrrec del Sr. Josep Mª. Vila Brescó, soci fundador l’any 1.987.
E4G (Engineering & Architecture 4 Group)
E4G és una agrupació d’empreses d’enginyeria i arquitectura andorranes creada específicament per oferir serveis d’enginyeria i arquitectura a escala internacional.
Les quatre empreses que composen el grup tenen més de 20 d’anys d’experiència en les diverses especialitats d’enginyeria i arquitectura i han participat d’una manera molt activa en el desenvolupament que el Principat d’Andorra ha experimentat en l’àmbit urbanístic i d’infraestructures.
L’experiència de cadascuna de les empreses del grup permet oferir serveis especialitzats en enginyeria i arquitectura en diferents àrees i disciplinea, tant quant a estudis preliminars com projectes, direcció en l’execució de les obres, assistències tècniques i treballs de propietat delegada en la gestió de projectes.
Les principals especialitats són urbanisme, estudis de traçat, infraestructures viàries, infraestructures urbanes (abastaments, sanejaments i serveis en general), túnels, arquitectura, geologia i geotècnia, medi ambient, enginyeria d’instalacions i estudis de riscos naturals.