Qualitat i recerca

Euroconsult SAU té com objectiu que la qualitat dels serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives, necessitats i requeriments de cada clienti siguin conformes amb les legislacions i reglaments aplicables a nivell laboral, mediambiental i de prevenció laboral, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa
Qualitat i recerca

QUALITAT

EUROCONSULT SAU té com objectiu que la qualitat dels serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives, necessitats i requeriments de cada client, i siguin conformes amb les legislacions i reglaments aplicables a nivell laboral, mediambiental i de prevenció laboral, assegurant així l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

La Qualitat final del producte lliurat al Client i el compliment dels requisits ambientals i de seguretat, són el resultat de les accions planificades sistemàticament de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle de realització dels estudis, projectes i direccions d’obra.

 

Les exigències contractuals, les necessitats i requeriments, i les expectatives adaptades a cada un dels nostres clients, així com els requeriments legals i reglamentaris que es van modificant constantment i que cal adaptar-s’hi el més ràpidament, són els principals criteris per establir un producte conforme que satisfaci les necessitats del Client, sense deixar de banda els requisits legals del Govern d’Andorra, i en el seu cas dels estats veïns, i als requisits normatius de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció.
Els requisits i exigències contractuals han de ser traduïts de forma objectiva en requeriments interns, efectuant reunions abans d’efectuar les corresponents ofertes i abans de l’inici de cada estudi per establir les pautes a seguir i si els requeriments són assumibles o no per part de la nostra empresa. Euroconsult SAU vetllarà perquè els serveis dels seus proveïdors compleixin també els requisits de qualitat, medi ambient i prevenció.

La qualitat, la prevenció de la contaminació al medi ambient i la prevenció de danys i deteriorament de la salut del personal són una tasca comuna en totes les àrees de l’empresa; cadascuna de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de les altres, responsabilitzant-se de les diferents tasques efectuades a fi i efecte de garantir en cada cicle de producció el compliment legal i normatiu ambiental i de prevenció, i de la qualitat dels treballs contractats, treballant en grup per a una millor prestació del servei i augment de la satisfacció del Client.
El Gerent, el Responsable SIG i els Directors Tècnics responsables de cada Departament ho són d'assegurar que la política d'Euroconsult SAU és entesa, implantada i mantinguda al dia per tot el personal de l’empresa. També ho són d'assegurar que les responsabilitats assignades al personal es portin a terme amb eficàcia adequada, així com d'aconseguir un ambient que motivi a tot el personal per a la introducció de millores continues en el Sistema Integrat de Gestió. El Responsable SIG és responsable d’IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, medi ambient i seguretat, comprovant la seva execució mitjançant auditories, i la resta de personal ha de mostrar el suficient coneixement del SIG per tal que aquest pugui avançar cap a una millora contínua del Sistema.
L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per fer això la Gerència considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT, el MEDI AMBIENT i LA SEGURETAT LABORAL per una banda, i la mesura i avaluació continuada dels processos lligats al SIG per una altra, amb l’objectiu d’assolir els màxims nivells d’eficàcia

RECERCA

 • Projecte: “Monitorització de vessants rocosos inestables amb SAR terrestre: SAXUM”Desenvolupament d‘una metodologia per a la monitorització de vessants inestables mitjançant l’aplicació de S.A.R. (Syntetic Aperture Radar) terrestre. Projecte SAXUM. Marc de cooperació de la Comunitat de Treball dels Pirineus(segons Edicte del 29-10-2008 del BOPA).
 • Euroconsult SAU és membre del Disaster Risk Reduction – Private Sector Partnership (DRR – PSP) de l’Estrategia Internacional per a la Reducció de Desastres.
 • Euroconsult SAU participa en les reunions informatives relatives al projecte "Rockrisk" amb el conveni que té signat amb la UPC. El mencionat programa analitza els despreniments en escarpaments rocosos per la quantificació del risc i la prevenció.
 • També participa en les reunions del programa de recerca "Debristart" com a entitat externa col•laboradora d'un consorci d'investigació liderat per la UPC. El programa de recerca té com a objectiu analitzar els mecanismes que desencadenen els processos de corrents d'arrossegalls. Projecte Debristart: Anàlisi dels mecanismes de ruptura de lliscaments superficials i corrents d'arrossegalls desencadenats per pluges.
 • Projecte Debriscatch: Perillositat de corrents d'arrossegalls a escala de conca vessant en el Pirineu Oriental

ISDR

 • Copons, R.; Vilaplana, J.M.; Altimir, J. i Amigó, J. (2000): “Estimación de la eficacia de las protecciones contra la caída de bloques”. Revista de Obras Públicas, 3394: 37-48
 • Copons, R.; Altimir, J; Amigó J; Díaz, A i Vilaplana, J.M. (2000): “Eurobloc: Un modelo de simulación de caída de bloques y su máxima adaptación a la realidad”. Geotemas, Vol 1: 219-222
 • Corominas, J.; Copons, R.; Vilaplana, J.M.; Altimir, J. i Amigó, J. (2003): “Integrated landslide susceptibility analysis and hazard assessment in the Principality of Andorra”. Natural Hazards, Vol. 30, Issue 3, 421-435
 • Corominas, J.; Copons, R.; Moya, J.; Vilaplana, J.M.; Altimir, J. i Amigó, J. (2005) “Quantitative assessment of the residual risk in a rockfall protected area”. Landslides, 2: 343-357
 • Gómez, M.A., Ferrús, B., Altimir, J., Cornelles, J. - " Túnel de Grau de la Sabata (Andorra la Vella): sistemas de excavación mediante explosivos en un entorno urbano complejo". Revista Ingeopres, Noviembre de 2002, nº110: 56-60
 • Javier Cid, Paqui Díaz, Xavier Gaeda, Carles López, Joan Altimir, Esteve Comes – “Plan de emergéncia exterior del túnel d’Envalira: aplicación informática para su gestión”. Revista Horitzó. Núm. 4, Julio 2003
 • Copons, R., Vilaplana, J.M., Altimir, J., Amigó, J.- "Estimación de la eficacia de las protecciones contra la caída de bloques". Revista de Obras Públicas, nº3.394: 37-48
 • R. Luís Fonseca, J. Torrebadella, J. Altimir i J. Amigó – “Análisis Comparativo entre la Norma Suiza (FOEN) y la Recomendación ETAG-27 (EOTA), para la Homologación de Kits de Barreras de Protección contra Desprendimientos de Rocas” – INGEOPRESS nº170, Mayo 2008 (pp104-119)

 • Copons, R.; Vilaplana, J.M.; Corominas, J.; Altimir, J. i Amigó, J. (2004). “Rockfall risk management in high-density urban areas. The Andorran experience”. In: T.Glade, M. Anderson and M.J. Crozier (eds). Landslide hazard and risk. John Wiley and Sons, Chichester. pp. 675-698
 • Hürlimann, M.; Corominas, J.; Moya, J. i Copons, R. (2003): “Debris-flow events in the Eastern Pyrenees. Preliminary study on initiation and propagation”. In, Rickenmann, D. i Cheng-Lung C. (eds.) Debris-flow hazards mitigation: Mechanics, prediction and assessment: 115-126
 • Corominas, J.; Copons, R.; Vilaplana, J.M.; Altimir, J. i Amigó, J. (2003). “From landslide hazard assessment to management. The andorran experience”. In L. Picarelli (ed.). Fast slope movements: prediction and prevention for risk mitigation. Napoli. Patron Editore. Bologna. Vol.1: 111-118
 • Corominas, J.; Copons, R.; Vilaplana, J.M.; Altimir, J. i Amigó, J. (2002): “Hazard assessment and management experience in the Principality of Andorra”. International Conference on Instabulity Planning and Management. Ventnor, Isle of Wigth. UK. RG. Mclnnes & J. Jakeways (eds.) Instability Planning and Management. Thomas Telford. London: 687-694
 • Hürlimann, M.; Copons, R. (2004): “Debris-flow hazard assessesment in Andorra. Mitteilung der VAW – ETH Zurich

 • Ruiz, J., Lopez, C., Amigó, J., Altimir, J. - "Evaluación de riesgos mediante un modelo de cálculo de trayectorias de bloques". Jornadas de seguridad vial en carreteras de montaña, Andorra la Vella (Abril,1991)
 • Lopez, C., Amigó, J., Altimir, J. - "Estudio de la inestabilización y tratamiento de reparación del desmonte de Arinsal". III Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas inestables. La Coruña, Octubre 1992
 • Altimir, J., Amigó, J., Moya, J., Vilaplana, J.- "Propuesta metodológica para la zonificación geológico-ambiental de un territorio de montaña: el ejemplo de Andorra la Vella (Principat d'Andorra)". VI Congreso español y conferencia internacional de geología ambiental y ordenación del territorio. Granada, Abril del 1996
 • Lopez Carreras, C, Ruiz Gandullo, J; Amigó Mitjana J; y Altimir Planes, J (1997): Aspectos metodológicos del diseño de sistemas de protección frente a la caída de bloques rocosos mediante modelos de simulación cinemática IV Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Granada. Vol 2: 811-824
 • Altimir, J.; Amigó, J.; Moya, J. i Vilaplana, J.M. (1996): Propuesta metodológica para la zonificación geológico-ambiental de un territorio de montaña: el ejemplo de Andorra la Vella (Principat d’Andorra). VI Congreso Nacional y Conferencia Internacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio, Granada, 329-343
 • Altimir, J; Copons, R.; Amigó, J.; Corominas, J.; Torrebadella, J i Vilaplana, J.M. (2001): “Zonificación del territorio según el grado de peligrosidad de deslizamientos en el Principado de Andorra”. Primeras Jornadas del CRECIT (Institut d’Estudis Andorrans), La gestión de los riesgos naturales: 119-132
 • Amigó, J.; Altimir, J. i Copons, R. (2001): “Verificación de los resultados del modelo de simulación Eurobloc a partir de casos reales de caídas de bloques rocosos”. V Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Madrid. Vol 2: 653-663
 • Copons, R.; Altimir, J.; Amigó, J. i Vilaplana, J.M. (2001): “Estudio y protección frente a las caídas de bloques rocosos en Andorra la Vella: Metodología Eurobloc”. Primeras Jornadas del CRECIT (Institut d’Estudis Andorrans), La gestión de los riesgos naturales: 134-149
 • Copons, R.; Altimir, J., Amigó, J, i Vilaplana, J.M. (2001): “Metodología Eurobloc para el estudio y protección de caídas de bloques rocosos. Principado de Andorra”. V Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Madrid. Vol. 2: 665-676
 • Hürlimann, M., Moya, J., Corominas, J., Copons, R. (2004). Condiciones de formación de corrientes de derrubios en el Pirineo Oriental”. VIII Reunión Nacional de Geomorfología. Toledo. En G. Benito y A. Díez-Herrero (editores). Riesgos Naturales y Antrópicos en Geomorfología. Sociedad Española de Geomorfología, pp. 99-107
 • Copons, R.; Hürlimann, M. i Altimir, J. (2004): Análisis de la peligrosidad de corrientes de derrubios en el Principado de Andorra. En: G.Benito y A. Díez Herrero (eds.): Riesgos naturales y antrópicos en Geomorfología. Actas de la VIII Reunión Nacional de Geomorfología. Sociedad Española de Geomorfología, CSIC-Centro de ciencias Medioambientales, 109-166pp
 • Copons, R.; Mases, M.; González, M. i Vilaplana, J.M. (2004): El mapa geomorfológico aplicado en un S.I.G.: Una herramienta para el análisis del riesgo. En: G.Benito y A. Díez Herrero (eds.): Riesgos naturales y antrópicos en Geomorfología. Actas de la VII Reunión Nacional de Geomorfología. Sociedad Española de Geomorfología, CSIC-Centro de ciencias Medioambientales, 313-321pp
 • Copons, R.; Altimir, J.; Amigó, J.; Corominas, J. i Vilaplana, J.M. (2005): Metodología de estudio en zonas afectadas por grandes deslizamientos de ladera en el Principado de Andorra, VI Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Valencia. Vol 1: 416-427
 • Copons, R.; Altimir, J.; Amigó, J.; Hürlimann, M. (2005): Criterios para la edificación en zonas afectadas por corrientes de derrubios en el Principado de Andorra, VI Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Valencia. Vol 1: 428-439
 • Copons, R.; Altimir, J.; Amigó, J.; Corominas, J. i Vilaplana, J.M. (2005): Gestión del riesgo asociado a desprendimientos rocosos en zonas urbanas: el Solà d’Andorra la Vella (Principado de Andorra). VI Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Valencia. Vol 1: 555-566
 • López, C. (2001): “Zonificación del territorio según la peligrosidad de deslizamientos”. V Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Madrid. Vol 1: 229-254
 • M. Hürlimann, J. Moya, C. Abancó, M. Portilla, G. Chevalier, C. Baeza, C. Raimat, C. Graf, J. Torrebadella i P. Oller – “Peligrosidad de Corrientes de Derrubios a Escala de Cuenca Vertiente en el Pirineo Oriental. Primeros Resultados del Proyecto “DEBRIS-CATCH”” – VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Barcerlona, octubre de 2009
 • J. Torrebadella, I. Villaró, J. Altimir, J. Amigó, J.M. Vilaplana, J. Corominas i X. Planas – “El Deslizamiento del Forn de Canillo en Andorra. Un Ejemplo de Gestión del Riesgo Geológico en Zonas Habitadas en Grandes Deslizamientos” – VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Barcelona, octubre de 2009
 • R. Luís Fonseca, C. Raimat Quintana, J. Torrebadella, J. Altimir Planes, J. Amigó i J. González-Gallego – “Análisis Comparativo entre la Norma Suiza (FOEN) y la Recomendación ETAG-27 (EOTA), para la Homologación de Kits de Barreras de Protección contra Desprendimientos de Rocas” –VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Barcelona, octubre de 2009
 • J. Amigó, J. Altimir i J. Torrebadella - “Metodología para la Determinación del Riesgo Geológico por Caída de Bloques Rocosos en la Red de Carreteras de Andorra (Principado de Andorra)” –VII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Barcelona, octubre de 2009
 • J. Torrebadella, J. Altimir i I. Villaró - “El Forn landslide (Andorra), an example of geological risk management in large sliding inhabited areas” – European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna (Austria), 3-8 abril de 2011
 • J. Torrebadella, J. Altimir – “Natural Hazards in Andorra. Experience in natural hazards risk management” – International Debris Flow Conference, Barcelona (España), 3-5 mayo de 2011
 • J. Torrebadella, J. Altimir i I. Villaró - “El Forn landslide (Andorra), an example of geological risk management in large sliding inhabited areas” – 2nd World Landslide Forum (UNESCO), Roma (Italia), 3-7 octubre de 2011
 • J. Amigó, J. Altimir i J. Torrebadella - “Methodology for managing and determining rockfall risk in the road network of the Principality of Andorra” – 2nd World Landslide Forum (UNESCO), Roma (Italia), 3-7 octubre de 2011
 • C. López, J. Amigó, L. López, J. Altimir i J. Torrebadella, - “CUTTING D15: Stabilization of a large landslide in Marrakesh” – 2nd World Landslide Forum (UNESCO), Roma (Italia), 3-7 octubre de 2011
 • J. Altimir, I. Villaró i J. Torrebadella - “El Forn landslide (Andorra), an example of geological risk management in large sliding inhabited areas” – International Symposium on Landslides, Banff-Alberta (Canadà), 3-8 de juny de 2012
 • J. Torrebadella, M. Vilalta, i J.M. Vilaplana - "Caracterización y efectos de las posibles reactivaciones en el pie del gran deslizamiento del Forn de Canillo en Andorra" - VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Palma de Mallorca, juny de 2013
 • J. Torrebadella, J. Altimir, J. Amigó i P. Ferrer - "Metodología EuroblocV2 para el estudio de desprendimientos rocosos" - VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. Palma de Mallorca, juny de 2013
 • J. Altimir, X. Colell, I. Villaró i J. Torrebadella - "Winter mobility and tunnels: Envalira Tunnel" - XIV Congrés internacional de viabilitat hivernal (PIARC). Andorra. Febrer de 2014
 • J. Altimir, J. Torrebadella, C. López, J. Amigó i P. Ferrer - "EuroblocV2: methodology for the study of rockfalls" - European Geosciences Union General Assembly. Vienna (Àustria), 27/04-02/05 de 2014
 • J. Altimir i J. Torrebadella - "The Andorran experience of natural hazards management" - Rockfall protection conference. (Walenstadt, Suïssa - Snepfau, Àustria), 21-23 de maig de 2014
 • J. Altimir, J. Bonell i P. Ferrer - "Aplicativo GIS para la gestión de las pavimentaciones en el Principat d'Andorra" - Congreso multisectorial de la carretera. Valladolid (España), 11-12 de maig de 2015