SERVEIS

Estudis geològics i geotècnics SERVEIS

Estudis tècnics relatius a construccions de nova planta, de modificació i/o rehabilitació en que s’afecti la fonamentació, projectes d’excavació i modificacions de l’estat actual del terreny...

Els estudis es realitzen segons la IET interna d'Euroconsult SAU 24-01 adaptada a la Normativa requerida pel Govern d’Andorra.
S’estableixen els estudis tècnics relatius a qualsevol construcció de nova planta, de modificació i/o rehabilitació en que s’afecti la fonamentació, així com en projectes d’excavació i, en general, a demandes d’autoritzacions per modificar l’estat actual del terreny, tal i com preveu la modificació del “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny” publicada al BOPA en data de 27 de febrer de 2019, a realitzar segons les directrius de l’annex 5 del Reglament.

Es tracta d’un conjunt d’estudis tècnics que permeten al titular de les activitats i dels actes sotmesos a aquests i al Ministeri responsable, de mesurar-ne les adecuacions del projecte. Estan subjectes a les disposicions del Reglament citat anteriorment, els actes o les activitats que comportin una alteració de l’estat actual del terreny, com ara:
 

 • Execucions de desmunts o terraplens per a:
  • Edificar instal.lacions de nova planta
  • Urbanitzar
  • Ús agrícola o industrial
  • Obres d’ampliació i de modificació significativa d’estructura de les edificacions o instal.lacions existents o amb qualsevol altra finalitat
 • Activitats industrials com ara pedreres, tarteres, graveres, prèstecs de material o abocadors
 • Enderroc d’obres existents