Sobre nosaltres

Euroconsult SAU és una empresa andorrana creada l’any 1990, especialitzada en la realització d’estudis i projectes, amb un fort component en el camp de l’enginyeria del terreny

L'empresa

Euroconsult SAU és una empresa andorrana creada l’any 1990, especialitzada en la realització d’estudis i projectes, amb un fort component en el camp de l’enginyeria del terreny.
Disposa d’un equip pluridisciplinar de tècnics amb una àmplia i contrastada experiència en diferents camps de treball de l’enginyeria, la geotècnia, els riscos naturals i el medi ambient. Euroconsult SAU garanteix als seus tècnics una formació continuada en els diferents àmbits d’actuació per tal de ser una empresa capdavantera en el sector.
La qualitat, l’experiència, l’especialització i el treball en equip són els pilars en els que es basa la nostra metodologia de treball.

Euroconsult SAU és una empresa acreditada segons les normes internacionals ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Juntament amb Eurogeotècnica ha desenvolupat la metodologia Eurobloc, reconeguda per la comunitat científica internacional, per a l’estudi de despreniments de blocs rocosos.

EUROCONSULT SAU disposa de sistema integrat de gestió

Una empresa dedicada a la realització de projectes i estudis geològics i geotècnics, ha de ser un veritable “notari de la Qualitat”, ja que ha d’oferir plena confiança en la imparcialitat i informació tècnica amb la que emet els seus informes i realitza els diferents projectes.

Aquesta es la vocació d’EUROCONSULT SAU, que és la més interessada en proporcionar dades tècniques no discutibles. EUROCONSULT SAU vol realitzar activitats conformes a les seves especificacions, a les necessitats i expectatives dels seus clients i als reglaments tècnics aplicables, però també poder demostrar que, per emetre els informes corresponents i realitzar els diferents projectes, aplica metodologies tècnicament adequades, amb mitjans suficients, i ètica irreprotxable.

El principi bàsic d’EUROCONSULT SAU és, per tant, la millora contínua de la seva competència tècnica, amb el fi de seguir comptant amb la confiança dipositada pels seus Clients.
En aquest sentit, s’han realitzat nombrosos esforços tecnològics i humans, tant organitzatius com de formació i equipament, aconseguint amb ell preveure i eliminar errors de manera notable.

Hem arribat a la conclusió de que només a través de l’obtenció i la millora continua de la Qualitat, Ambient i Prevenció i l’aplicació del Sistema Integrat de Gestió (SIG), es possible assolir la màxima competència tècnica.

El SIG s’ha establert per deixar constància escrita de l’organització i metodologia implantades per materialitzar la política de Qualitat incloent disposicions per assegurar el seu eficaç compliment. El Manual SIG és el document primari del Sistema de Gestió. Els seus objectius són els següents:

 • Reunir de forma concisa les principals pràctiques i criteris establerts pel funcionament.
 • Proporcionar un document bàsic per a l’ensinistrament, la motivació, i el coneixement de les normes ètiques i de gestió.
 • Establir una referència objectiva contra la que puguin ser auditades les pràctiques quotidianes, i que constitueixen la base d’eventuals millores que es vulguin introduir.
 • Disposar d’un document que pugui evidenciar davant els Clients, les Organitzacions Públiques i els Organismes d’Acreditació, la metodologia utilitzada per assolir i mantenir el nivell de qualitat desitjat.
 • Identificar el personal responsable d’assegurar que es compleixi la política SIG, i de que s’assoleixen i mantenen els estàndards de Qualitat que desitgem.


El Manual es completa i desenvolupa en altres documents que integren les tres normes: Processos estratègics, Clau i de Suport, Procediments i Instruccions Especifiques Tècniques (IET).

Principis de gestió
Els objectius anunciats anteriorment no poden assolir-se sense la col•laboració de tot el personal, definint-se a continuació els principis de gestió adoptats (valors compartits), que seran complerts per EUROCONSULT SAU com a entitat, i per cada un dels seus membres.
Imparcialitat
EUROCONSULT SAU realitza les seves intervencions amb tota professionalitat i ètica en les seves actituds i actuacions i amb una visió i concepte actual i modern d’enginyeria, no donant (en les seves manifestacions verbals i escrites) més que la informació real i estricta.
Independència
EUROCONSULT SAU com Empresa, i tot el seu personal, es declara aliens a qualsevol influència i dependència (moral, econòmica, o psicològica) que pogués afectar a qualsevol dels principis de gestió aquí anunciats.
Integritat
EUROCONSULT SAU es compromet a realitzar les seves actuacions amb eficiència, flexibilitat, creativitat, de forma proactiva, adaptant-se als canvis, sent oberts al’aprendre i amb dinamisme, per tal de reflectir en les seves informacions i documents únicament aquelles dades obtingudes en la realització de les seves activitats. No incloent mai apreciacions personals de tercers, dades fictícies, i resultats no justificats (reglaments, normes internes, necessitats i requeriments dels clients).
Cooperació
EUROCONSULT SAU es compromet afavorir, participar en, i en el seu cas coordinar, totes les activitats encaminades a obtenir la major cooperació possible amb els Clients, Organitzacions Públiques, Organismes d’Acreditació i d'altres empreses del mateix sector, per promoure la màxima competència tant de la nostra Empresa com de la resta de les Entitats mencionades
Confidencialitat
EUROCONSULT SAU facilita únicament la informació i documents de les seves activitats als sol•licitants dels mateixos i a tercers, prèvia autorització per escrit del sol•licitant, tret dels casos previstos en la legislació vigent.
Respecte Ambiental i Compliment de les mesures de prevenció
EUROCONSULT SAU facilita els mitjans necessaris per tal de promoure el respecte ambiental de tots els col•laboradors i per tal de garantir també la seguretat en totes les tasques que desenvolupa.

 

 


Codi étic

El nostre codi ètic es regeix en base els següents principis que fan d’Euroconsult SAU una empresa seriosa amb un compromís de futur tant amb els seus clients com amb els seus treballadors.

Desenvolupament personal
L’empresa pren cada un dels seus treballadors com un projecte individual i col•lectiu on la principal missió d’ambdós és créixer amb llibertat i responsabilitat.
Transmissió del coneixement
L’empresa posa a la disposició dels seus clients, treballadors i col•laboradors un equip de tècnics especialitzats que es puguin anticipar a les necessitats creixents del mercat de manera que totes les persones que participen en aquest projecte se’n puguin beneficiar.
Innovació
L’empresa busca solucions creatives per millorar els seus processos de treball i diferenciar-se de les empreses competidores.
Transparència
L’empresa aposta per la comunicació de la informació relativa als seus treballadors, col•laboradors i clients mostrant-se de forma clara i franca amb cada un d’ells.
Confidencialitat
L’empresa assegura la total confidencialitat de les dades facilitades pel client, ja sigui en forma de documentació o en forma de coneixement per part del nostre equip tècnic.
 

Política integrada de gestió

EUROCONSULT SAU és una empresa amb més de 25 anys d’experiència, dedicada a la realització de:

 • Estudis geològics i geotècnics
 • Estudis de riscos geològics
 • Estudis mediambientals
 • Auscultació del terreny
 • Cartografia
 • Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Disseny i realització de projectes d’enginyeria
 • Direcció d’obra civil i assistència tècnica a la DO
 • Propietat Delegada
 • Elaboració i assistència tècnica en plans d’emergència de protecció civil
 • Estudis hidràulics


EUROCONSULT SAU té com objectiu que la qualitat dels serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives, necessitats i requeriments de cada client, i siguin conformes amb les legislacions i reglaments aplicables a nivell legal, mediambiental i de prevenció laboral, assegurant així l’èxit a de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

 • La Qualitat final del producte lliurat al Client i el compliment dels requisits ambientals i de seguretat, són el resultat de les accions planificades sistemàticament de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle de realització dels treballs efectuats per Euroconsult SAU.
 • Les exigències contractuals, les necessitats i requeriments, i les expectatives adaptades a cada un dels nostres clients, així com els requeriments legals i reglamentaris que es van modificant constantment i que cal adaptar-s’hi el més ràpidament, són els principals criteris per establir un producte conforme que satisfaci les necessitats del Client, sense deixar de banda els requisits legals del Govern d’Andorra, i en el seu cas dels estats veïns, i als requisits normatius de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció.
 • Els requisits i exigències contractuals han de ser traduïts de forma objectiva en requeriments interns, efectuant reunions abans d’efectuar les corresponents ofertes i abans de l’inici de cada estudi per establir les pautes a seguir i si els requeriments són assumibles o no per part de la nostra empresa. Euroconsult SAU vetllarà perquè els serveis dels seus proveïdors compleixin també els requisits de qualitat, medi ambient i prevenció.
 • La qualitat, la prevenció de la contaminació al medi ambient i la prevenció de danys i deteriorament de la salut del personal són una tasca comuna en totes les àrees de l’empresa; cadascuna de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de les altres, responsabilitzant-se de les diferents tasques efectuades a fi i efecte de garantir en cada cicle de producció el compliment legal i normatiu ambiental i de prevenció, i de la qualitat dels treballs contractats, treballant en grup per a una millor prestació del servei i augment de la satisfacció del Client.
 • El Gerent i el Responsable SIG han d'assegurar que la política d'EUROCONSULT SAU és entesa, implantada i mantinguda al dia per tot el personal de l’empresa. També ho són d'assegurar que les responsabilitats assignades al personal es portin a terme amb eficàcia adequada, així com d'aconseguir un ambient que motivi a tot el personal per a la introducció de millores continues en el Sistema Integrat de Gestió. El Responsable SIG és responsable d’IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, medi ambient i seguretat, comprovant la seva execució mitjançant auditories, i la resta de personal ha de mostrar el suficient coneixement del SIG per tal que aquest pugui avançar cap a una millora contínua del Sistema.
 • L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per fer això la Gerència considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la QUALITAT, el MEDI AMBIENT i LA SEGURETAT LABORAL per una banda i la mesura i avaluació continuada dels processos lligats al SIG per una altra, amb l’objectiu d’assolir els màxims nivells d’eficàcia.

La política de qualitat vigent està aprovada pel gerent d’EUROCONSULT SAU, Sr. Joan Altimir Planes, en data 13 d’abril de 2018.


 

Activitat internacional

Euroconsult SAU desenvolupa activitats professionals de caire internacional però no de manera individual sinó que forma part d’un consorci de 4 empreses d’enginyeria i arquitectura andorranes agrupades sota el nom de E4G Engineering 4 Group. En podeu veure més detalls més avall o a la següent web: http://www.engineering4g.com.