SERVEIS

Projectes d’enginyeria geològica SERVEIS

Euroconsult és especialista en l’elaboració de projectes de túnels i en projectes geotècnics relacionats amb riscos i modificacions de l’estat natural del terreny
Euroconsult és especialista en l’elaboració de projectes de túnels i en projectes geotècnics relacionats amb riscos i modificacions de l’estat natural del terreny. En general, de projectes d’enginyeria geològica. Els projectes es realitzen segons el procés intern d’Euroconsult SAU PC-02.
Els diferents documents que composen un projecte venen dictats pels requisits del Govern d’Andorra i són els següents:
 
  • Convenció i plec de clàusules administratives particulars
  • Plec de prescipcions tècniques particulars
  • Quadre de preus
  • Pressupost
  • Plànols
  • Memòria
  • Estudi de Seguretat i Salut
  • Apèndixs