SERVEIS

Medi ambient SERVEIS

Estudis tècnics que permeten mesurar els efectes sobre el medi ambient i preveure les adequacions del projecte i les mesures preventives, correctores o de compensació
Els estudis es realitzen segons la IET interna d'Euroconsult SAU 26-01 adaptada a la Normativa requerida pel Govern d’Andorra.
L’Avaluació d’Impacte Ambiental és un conjunt d’estudis tècnics que permet al titular de les activitats i dels actes sotmesos a aquesta avaluació i al Ministeri responsable del medi ambient , de mesurar-ne tots els efectes sobre el medi ambient i preveure, en conseqüència, les adequacions del projecte i les mesures preventives, correctores o de compensació adequades per assegurar el màxim respecte dels factors mediambientals i humans, tal i com preveu els capítols 2n i 3er del “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny” de data 27/02/2019 i publicat al BOPA en data de 6 de març de 2019 (núm. 25, any 2019) i posterior correcció d’errata de data de l’article 5 (BOPA 41, any 2019).

En general, no es pot iniciar cap de les següents activitats sense haver realitzat un estudi d’impacte mediambiental, que ha de tenir els següents apartats: Avaluació d’Impacte Ambiental, Pla de Restauració i Pla de Vigilància:
 
  • Infraestructures
  • Urbanització
  • Indústria
  • Agricultura
  • Lleure
  • Projectes d’interès nacional i plans sectorials