Treballs destacats

Eixample i rectificació de la CG nº1 des del Camí Vell d'Aubinyà fins al Torrent dels Hortells i rotonda de la Riberola

Eixample i rectificació de la CG nº1 des del Camí Vell d'Aubinyà fins al Torrent dels Hortells i rotonda de la Riberola Els treballs projectats consisteixen en l'excavació i sosteniment necessaris per l'eixamplament de la CG1 en el tram de carretera situat entre els PK 8 +570 i 8 +640, d'uns 70 m de façana lineal. Amb l'eixamplament s'amplia la calçada existent i s'efectua el tram de vorera corresponent.

El disseny final correspon a un projecte de complexitat geotècnica que podríem qualificar com d'especialitat en enginyeria - geològica.

Les excavacions s'efectuaran de dalt a baix i per dames. Es preveuen tres fileres a la zona del mur pantalla corresponent a les 3 dames del mur superior i 4 dames d'uns 4 m d'alçada cadascuna a la zona del talús rocós, amb 7 fileres d'ancoratges combinades.

L'excavació es durà a terme mitjançant un desmunt parcialment en sòl coluvionar de gruix variable (fins a 5 m-6 m de profunditat en la part vessant i de major gruix a la zona contigua amb la CG1 d'acord amb els perfils de projecte) i parcialment en roca (en general pissarres bandejades d'edat Cambro-Ordoviciana amb presència de nivells de gres mil·limètrics intercalats, sense descartar la possibilitat de trobar algun nivell de gres de major duresa i de característiques més massives).

La solució de projecte preveu deixar el peu del talús a uns 16 m de separació respecte el límit d'edificació, amb un disseny d'excavació tipus 1H:3.5V i una alçada mitjana de talús de 20 m en tota la parcel·la. En aquest talús es preveu aplicar un tractament d'estabilització del massís rocós mitjançant formigó projectat (gunita) en dues capes de 5 cm i 10 cm de gruix cadascuna amb malla electrosoldada intercalada, col·locació d'ancoratges amb barra convencional tipus gewi o similar amb doble protecció de 40 mm de diàmetre prèviament mecanitzats de longitud variable d'entre 6 mi 12 m (incloent uns 5 m de bulb), i un sistema de drenatge mitjançant perforacions de 90 mm de diàmetre i col·locació de tub ranurat Netlon o similar de 1.5 m de longitud al massís rocós.

Per sobre del talús en roca es preveu construir un mur de formigó armat ancorat (amb ancoratges mecanitzats tipus MK4-500) executat per dames i amb 3 fileres de ancoratges de longitud variable d'entre 11 m i 13 m de longitud (dels quals 5 m de bulb) amb l'objectiu d'estabilitzar la capa de sòls que quedi per sobre del contacte amb el substrat rocós, que en alguns punts podria tenir fins a 5 m de potència.

Galeria d'imatges