Treballs destacats

Informe g. i g. relatiu a la construcció d'un edifici en els nº5 i 6 del C/Josep Rossell al poble de La Massana

Informe g. i g. relatiu a la construcció d'un edifici en els nº5 i 6 del C/Josep Rossell al poble de La Massana La zona objecte d'estudi correspon a dues parcel·les situades en els nº5 i 6 del C/Josep Rossell situades al poble de La Massana, en cotes compreses entre 1.233 m i 1.245 m.

El projecte consisteix en l'execució del desmunt de les parcel·les objecte d'estudi per construir un edifici. Caldrà realitzar un desmunt amb talussos subverticals d'importants dimensions (aproximadament de 40 m de longitud i 12.5 m d'alçada).

S'han realitzat dues campanyes de reconeixements mecànics, assajos "in situ" i assaigs de laboratori, una l'any 2004 i l'altra l'any 2011.

La primera campanya de reconeixements va consistir en l'execució de 4 sondejos mecànics verticals a rotació amb extracció contínua de testimoni, de profunditats compreses entre 8 m i 9 m, realitzats al llarg del jardí dels habitatges actuals.

La campanya de l'any 2011 s'ha basat en l'execució de 2 sondeigs mecànics a rotació i amb recuperació contínua de testimoni i de 18 m de profunditat d'investigació realitzats al mateix C/Josep Rossell i en contacte amb les parcel·les d'estudi. En ambdues campanyes es va col·locar tub piezomètric en tots els sondejos per controlar la profunditat i les variacions del nivell freàtic (en la segona campanya dels piezòmetres són del tipus Casagrande). Per determinar la capacitat portant dels sòls es van realitzar assajos de penetració del tipus SPT. Així mateix es van obtenir mostres inalterades per efectuar assaigs de laboratori i caracteritzar les propietats geotècniques dels sòls.

Les parcel·les d'interès tenen un grau de perillositat mitjà pel que fa a lliscaments superficials i precisen d'un estudi d'estabilitat específic tal com queda recollit en l'"Estudi de zonificació geològica-geotècnica del territori a escala 1/5000" aprovat pel Govern de Andorra en data de 02/03/05 i realitzat per Euroconsult a petició del Ministeri d'Urbanisme i Obres Públiques, que enumera els terrenys del Principat d'Andorra en diferents graus de perillositat natural segons els diferents mecanismes de inestabilització dels vessants.

Galeria d'imatges