Treballs destacats

Instrumentació edifici Font de la Vall (Aixirivall)

Instrumentació edifici Font de la Vall (Aixirivall) L'edifici ja havia estat desallotjat prèviament a causa d'indicis de moviments en el mur de contenció de terres situat darrere del mateix, al costat muntanya.

El mur de contenció de terres té una alçada total des de coronació d'uns 18 m. Es tracta d'un mur ancorat antic amb un total d'unes 6 fileres d'ancoratges i drenatges perforats en diferents nivells i en diferents èpoques en zones puntuals. El dia 12 de Novembre estaven efectuant a l'edifici treballs de perforació per a l'execució de nous drenatges.

El mur presentava un fort desplaçament i bombament, així com fissuració acabada d'obrir molt important. Les esmentades patologies eren especialment significatives a una alçada d'uns 12 m per sota del nivell de coronació del mur, en què es va constatar la caiguda de fragments de formigó del mur i del revestiment del mur com a conseqüència dels moviments.

Es va procedir posteriorment a la seva instrumentació per observar l'evolució dels moviments del terreny amb la finalitat de preveure un possible col·lapse del mur, podent donar una alerta amb suficient temps com per poder evacuar els veïns de les cases adjacents, així com tallar el trànsit de la zona. Posteriorment s'ha seguit auscultant la zona durant les tasques d'estabilització del mur, ja que el seu estat deficient podria provocar un enfonsament del mateix a causa de les obres projectades.

En total s'han instal·lat 7 unitats de sensors d'inclinació de la casa Boart Longyear distribuïts en tres perfils. Cadascun dels perfils consta de dos electronivells situats a diferents alçades del mur. A part, s'han instal·lat electronivells.

Es van instal·lar per part d'Euroconsult un total de 7 parells de claus deformètrics.

S'han instal·lat 3 inclinòmetres de 30 m cadascun, que tenen per finalitat controlar l'evolució de desplaçaments i deformacions en el terreny per darrere del mur ancorat, així com detectar l'existència o no d'una superfície de trencament en profunditat.

També es va efectuar un sondeig equipat amb tub piezomètric per tal de conèixer l'evolució del nivell freàtic a la zona.

El control topogràfic té per objecte controlar assentaments o moviments en planta de diferents punts de control situats dins de la zona d'estudi. En total s'han establert 23 bases o punts de control topogràfic.

Així mateix s'han instal·lat un seguit de fisurímetres (regletes) per a l'observació de l'evolució de les fissures, tant en el propi mur com en edificis veïns.

El fet de tenir diferents punts d'observació distribuïts a la zona objecte d'estudi, així com disposar de diferents sistemes d'auscultació és una bona garantia per efectuar diagnòstics respecte a la possible mobilitat general del mur o respecte a la mobilitat de zones localitzades, així com per detectar reactivacions o atenuacions del moviment que permeten acotar en certa manera el risc de caiguda d'aquest mur.

Galeria d'imatges