Treballs destacats

Proteccions enfront corrents d'arrossegalls i transport per erosió al Solà d'Encamp

Proteccions enfront corrents d'arrossegalls i transport per erosió al Solà d'Encamp L’objecte de l’estudi ha estat analitzar la perillositat associada als corrents d’arrossegalls que poden afectar una parcel.la situada al Solà d’Encamp i que es poden generar en els torrents de la Canadilla, dels Hortals i de l’Aviar, així com realitzar un anàlisi de la perillositat associada a la erosionabilitat del terreny i el transport de sediments per possibles crescudes torrencials. La zona pot resultar afectada per un risc baix-mig enfront aquest tipus de perillositat.

El risc existent s'ha analitzat efectuant:
  • Una descripció de les característiques de l'àrea font (volum i nivell d'estabilitat de la massa potencialment mobilitzable), de la geometria del recorregut i de la presència d'obstacles per a cadascun dels torrents.
  • Un estudi per corrents d'arrossegalls estudiant, els volums, l'estabilitat de la massa potencialment inestable i l'abast dels corrents d'arrossegalls tenint en compte els períodes de retorn assumibles i la localització de la parcel.la dins del vessant (efectuant un model de simulació).
  • Un estudi de pèrdua de sòl per erosió mitjançant mètodes empírics i mitjançant un model numèric.

Així mateix es determina la possible ubicació i característiques que haurien de tenir les proteccions destinades a la retenció dels sediments, per tal de permetre edificar la parcel.la objecte d'estudi, de forma que el risc residual un cop edificada sigui assumible.

S'estableix el volum de retenció, l'alçada i la càrrega màxima que haurien de tenir les proteccions per a cadascun dels torrents, bé en forma de barreres contra corrents d'arrossegalls, bé en forma de murs de formigó per a la canalització dels torrents i en forma de diferents nivells de proteccions. També s'estableix el seu emplaçament al llarg del vessant.

Caldrà assegurar que la implantació de les proteccions no suposi un desviament dels corrents d’arrossegalls en cas que aquestes es colmatin, de forma que puguin afectar altres parcel.les.

A la vista de l’exposa’t es considera que el risc residual serà assumible sempre que el disseny final del projecte constructiu de modificació de la finca tingui en compte els aspectes descrits en l'estudi.

Galeria d'imatges