Treballs destacats

Restauració ambiental dels talussos situats a la cruïlla de les carreteres de La Rabassa (CS 130) i de La Peguera (CS 131). Parròquia de Sant Julià de Lòria

Restauració ambiental dels talussos situats a la cruïlla de les carreteres de La Rabassa (CS 130) i de La Peguera (CS 131). Parròquia de Sant Julià de Lòria La zona d’estudi correspon a un terraplè situat a la cruïlla de les carreteres secundàries de la Rabasa i de la Peguera (CS 130 i CS 131, respectivament) on s'hi va abocar, amb caràcter d'emergència, part dels materials provinents del corrent d'arrossegalls que al juliol de 2015 va afectar la carretera i la captació d'aigua del Comú de Sant Julià situada a la zona de confluència entre el riu de la Peguera i el riu de Gargallet. Aquesta zona de confluència es troba just per sobre de la carretera secundària de la Peguera en la zona d’intersecció amb el riu de la Peguera.

Per poder deixar la carretera de la Peguera practicable de manera urgent, es va efectuar una tallada dels pins situats en aquest indret (on ja s'hi havia abocat terres amb anterioritat) i es van realitzar els accessos necessaris per poder arribar a la zona inferior, des d'on s'hi va anar transportant, estenent i compactant, les terres arrossegades segons un talús d'uns 45º. Mentre es van anar realitzant aquests treballs, no es va fer cap tipus de tractament ambiental, llevat d'enretirar la terra vegetal existent i estendre-la damunt del parament exterior del terraplè resultant.

La present restauració ambiental té com a objectiu principal restaurar i contribuir a una millora paisatgística del parament exterior del terraplè, que a causa del seu pendent actual precisa de tècniques de fixació del sòl, afavorint la integració paisatgística de la plataforma resultant des de qualsevol de les dues carreteres, per tal de recuperar l’aspecte inicial.

De manera sintètica, els treballs de restauració previstos serien:
  • Enretirada de les tanques metàl•liques, del tipus biona, situades en el límit de la carretera de la Rabassa i condicionament dels pendents.
  • Estesa i condicionament de les terres en la zona de coronació de les terres abocades.
  • Excavació per localització dels desguassos de l'aigua de la carretera existents i neteja de la conducció, o reposició en el seu cas (es preveu el tall de la carretera per poder efectuar els treballs).
  • Execució de baixants de formigó, empedrats per reducció de la velocitat de l'aigua a la sortida al talús.
  • Construcció d'una cuneta transitable de formigó armat, en el límit entre les carreteres i el terraplenat.
  • Rasclat i reperfilat de tota la superfície exterior del terraplè, per enretirada de les pedres més superficials i regularització de la superfície resultant (amb tanca provisional a la base del talús mentre s’executa el rasclat per retenir les pedres despreses).
  • Estesa, fixació i adaptació de xarxes sintètiques de control de l'erosió per la estabilització del terreny.
  • Estesa de terres vegetals en un gruix entre 5 cm i 10 cm per sota i damunt de les xarxes, segons zona, amb la finalitat de millorar la seva adaptació al terreny i facilitar el creixement herbaci.
  • Hidrosembra de tota la superfície afectada.
  • Plantació de plançons de pi roig i de pi negre de tipus repoblació forestal, damunt de tota la superfície externa del talús del terraplè i, a més, en la zona plana superior; també plantació d'arbres i/o arbusts procedents del bosc situat per damunt de la carretera.

Tots els treballs s’efectuaran adoptant les mesures necessàries de vigilància ambiental i de seguretat en el treball.

Galeria d'imatges