ACTUALITAT

Galeria de protecció d'allaus a la CG3. Fase 5 ACTUALITAT

Galeria de protecció d'allaus a la CG3. Fase 5

Aquest nou tram de galeria, correspon concretament a la cinquena i darrera fase d’obra, donant continuïtat als treballs de protecció licitats pel Ministeri d’Ordenament Territorial durant els darrers anys.

L’objectiu principal d’aquest obra consisteix en protegir els usuaris de la carretera general número 3 que circulen en direcció a l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís, entre els PK 20+307 i 20+457 per protegir-los contra futurs fenòmens allavosos a la zona dels Basers del Corb, zona de vessant susceptible de generar allaus en el seu conjunt.

Es tracta d’una zona amb una activitat allavosa important que en repetides ocasions a provocat talls de carretera. Com a esdeveniment recent podem citar l'acorregut l’hivern de l’any 2013,quan la allau va baixar fins en dues ocasions tallant la carretera en aquesta zona.

La galeria té una longitud total de 142 metre lineals amb una secció tipus de galeria que disposa d’una amplada interior lliure i constant de 8,00 m i una alçada mínima de 5,00 m al costat inferior de la calçada. La coberta te un pendent del 25% (14º) vers el costat superior (massís rocós).

A nivell de l'estructura de la galeria, la podem separar en les següents parts diferenciades:

- Estructura de recobriment - Coberta
L'estructura de recobriment de la galeria esta formada per plaques alleugerides prefabricades de formigó pretensat i una llosa de compressió. El conjunt de l'estructura de recobriment té una llum aproximada de 8 metres i un cantell total de 0,5 m.

Les plaques alleugerides de formigó pretensat (2 nervis + porex) tenen unes dimensions de 9,8 x 1,20 i 40 cm (8 + 32) de cantell mentre que la llosa de compressió armat amb formigó HA-30/B/20/IIa + F té un gruix de 10 cm.


- Mur de contenció – estrep costat massís rocós
Pel que fa al costat de galeria que va contra el massís rocós (cara interior), s'ha realizat una secció de mur de contenció en L de formigó armat HA-30/B/20/IIa + F amb una sabata d'un metre de gruix. El murs disposa de bulons passius distribuïts a portell en la seva part inferior per lligar l'estructura de contenció amb el substrat rocós.
 


- Pilars cara exterior
Pel que fa a l’estructura amb finestres obertes de la cara exterior de la galeria, s’han alçat uns pilars de formigó armat HA-30/B/20/IIa + F amb un cantell de 0,5 m fonamentats sobre una riostra de formigó micropilotada i/o lligada mitjançant connectors al terreny natural existent segons l’estructura s’hagi recolzat en sòl o bé sobre substrat rocós.

Els pilars estan distribuïts cada 3 metres i la riostra de fonamentació de cada pilar s'uneix a la sabata del mur mitjançant una riostra d'enllaç de formigó armat de 0,3m x 0,4 m.


- Altres elements constructius
Remat de coronació (galeria- talús) amb finalitats impermeabilitzants.

En aquest punt complementàriament als diferents processos constructius que fan referència a la impermeabilització del conjunt de la galeria, s’ha col•locat una xapa d'acer inox e=3mm en remat de coronació per la impermeabilització superior del trasdos del mur.

  • Termini global d’obra 18 mesos
  • Inici d’obra 23 de maig de 2017
  • Executada en dues fases
  • Maig 2017 – Desembre 2017
  • Abril 2018 – Novembre 2018


Els treballs, es van aturar entre els mesos de desembre del 2017 i abril del 2018 per no interferir amb l’explotació del domini esquiable d’Ordino Arcalís durant la temporada hivernal.

Direcció facultativa de l’obra: UTE EUROCONSULT SAU - NIVORISK SL

Empresa contractista: UTE DRAGASA - TECSOL


6/3/2019