Treballs destacats

Abocador de terres de Beixalís. Parròquia de La Massana

Abocador de terres de Beixalís. Parròquia de La Massana L'abocador de terres de la Collada de Beixalís és apte per acollir únicament residus del tipus 170.504-Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 , segons la classificació del Catàleg Nacional de Residus publicat al BOPA núm 37 de l'any 17 amb data de 27 d'abril de 2005 i segons la llei 25/2004 , de 14 de desembre , de Residus (BOPA nº3, any 17 de 12 de gener de 2005).

L'execució del projecte de l'abocador de la Collada de Beixalís s'ha dividit en tres fases de durada variable, d'on destaquen els següents treballs:

Treballs previs de condicionament de l'abocador
En aquesta fase inicial, s'haurà de realitzar els accessos necessaris, que separem en dos trams. Un primer tram pavimentat que anirà des de la plataforma d'entrada a la parcel·la on s'ubicarà la bàscula i la caseta del tècnic vigilant, fins a la zona d'aplec provisional de terres. Un segon tram de camí que començarà a la zona d'apilament i finalitzarà a la cota prevista per a la construcció del mur verd de tancament de l'abocador. Durant aquesta fase, es durà a terme la primera fase de desforestació, afectada pels treballs anteriorment descrits.

Treballs de gestió i explotació de l'abocador
Un cop construït el mur verd de tancament, s'anirà abocant material fins arribar a la geometria desitjada, que preveu dos canvis de pendent, passant d'un primer talús d'aproximadament uns 27º d'inclinació a un segon talús d'uns 15º que ocuparà la part central de més capacitat de l'abocador, que quedarà rematat amb una plataforma superior inclinada uns 5º aproximadament. D'altra banda, es preveu la realització d'un canal central d'evacuació d'aigües superficials que recollirà l'aigua de tota la superfície de l'abocador a través dels solcs de conducció, així com una rasa seguint el curs del torrent existent reblert de grava que actuarà com drenatge basal en profunditat (aquesta s'ha de portar a terme d'una sola tirada abans de començar a abocar terres).

Quan s'hagi asolit la geometria definitiva de cada talús, es procedirà a la col·locació de les xarxes de protecció previstes seguint les especificacions del plec, així com l'estesa de terra vegetal.

Treballs de clausura de l'abocador
Aquesta última fase, abastarà essencialment els treballs de restauració ambiental, que tenen com a objectiu la restauració i adequació ambiental per minimitzar l'impacte de l'obra i facilitar la integració progressiva de l'abocador al seu entorn natural, així com la realització d'una zona d'esbarjo a la plataforma.

El mur verd té una alçada màxima de 16.5 m i una extensió en planta de 120 m.

La capacitat de l'abocador és de 648.322 m3 sense compactar, que equival aproximadament a 1.025.483 tones.

Galeria d'imatges