Treballs destacats

Condicionament dels túnels artificials del dic d’Arinsal

Condicionament dels túnels artificials del dic d’Arinsal Els túnels artificials del dic d’Arinsal es van construir en dues fases. La primera d’elles associada a la construcció del propi dic d’Arinsal, construït amb caràcter d’urgència després que es produís l’allau de les Fonts durant el mes de febrer de l’any 1996. La segona fase es va finalitzar l’any 2002, de manera que l'any 2013 els túnels artificials portaven més de 10 anys sense rebre cap tipus de treball de manteniment, tal i com s’apreciaba en algunes zones degradades, amb juntes especialment afectades per humitats, degotejos i presència de fluxos d’aigua permanent.

Els treballs realitzats consisteixen en un conjunt d’actuacions de condicionament integral dels tres túnels artificials del dic d’Arinsal, que es poden resumir de la següent manera:
  • Treballs de sanejat, neteja, reposició i/o impermeabilització de totes les juntes que presentaven símptomes de degradació i/o alteració de cadascun dels tres túnels estudiats.
  • Execució d’un sistema de drenatge de recollida i evacuació d’aigües superficials mitjançant l’execució de cuneta, tub longitudinal enterrat i arquetes al llarg de la superfície de vorera esquerra del túnel artificial número 3.
  • Col•locació d’una capa d’asfalt per protegir les voreres dels túnels artificials 1 i 3.
  • Anivellament de la llosa de formigó del túnel 2, per evitar la formació de ressalts d’aigua.
  • Pintat dels capcers del túnel.
  • Tractament de talussos en una de les boques del túnel artificial número 3.
  • Reposició del ferm de la calçada en dues zones específiques en mal estat.

A nivell de funcionalitat dels túnels, podem dir que els túnels 1 i 3 són transitables, mentre que el túnel 2 és un pas d’aigua pel riu.

Galeria d'imatges

Video