Treballs destacats

Estudi hidrogeològic i hidràulic pel Pla Parcial de la U A Cabeca

Estudi hidrogeològic i hidràulic pel Pla Parcial de la U A Cabeca El principal objectiu de l'estudi hidràulic és estudiar la inundabilitat del riu Valira d'Orient en tota la zona d'afecció a la Unitat d'Actuació Cabeça del POUP d'Encamp (terrenys situats a la dreta del riu Valira d'Orient entre Ràdio Andorra i la boca est del túnel dels Dos Valires) per a la posterior delimitació de possibles zones inundables. També es realitza un estudi de la capacitat de transport de cabal sòlid i de la possible erosió general produïda al llarg d'aquest tram, per poder avaluar els possibles riscos de soscavació d'algunes estructures presents al tram, tal com murs laterals de maçoneria.

L'estudi es realitza mitjançant un model digital de detall del terreny, per a posteriorment realitzar les comprovacions de capacitats hidràuliques adequades per garantir un correcte funcionament. En aquest estudi s'ha d'aplicar el model numèric HEC-RAS mitjançant els complements i la capacitat per interactuar amb ArcView a través de l'aplicació HEC-GeoRAS.

La conclusió principal de la simulació numèrica seria que tot el traçat del riu analitzat presenta una làmina d'aigua inferior a la capacitat màxima de desguàs de cada secció i, per tant, el riu no desbordaria en cap punt del traçat.
Quant a l'erosió general del riu per un període d'avinguda màxim, s'ha estimat un valor d'aproximadament 1 m a la part central de la llera. Per tant, no hauria d'haver cap perill de soscavació dels fonaments del mur existent a causa de fenòmens d'erosió (totes les seccions tipus del mur actualment executat tenen una profunditat d'encastament mínima d'1 m respecte la cota central del llit del riu i de 2 m en el marge sobre el qual es recolzen).

L'estudi hidrològic se centra en les conques d'aportació de 4 torrents i en la posterior comprovació hidràulica d'aquests per veure en quina mesura poden afectar la Unitat d'Actuació.

L'objectiu principal consisteix a determinar els diferents cabals d'avinguda dels torrents estudiats i posteriorment fer les comprovacions i capacitats hidràuliques d'aquests per garantir un correcte funcionament de cara a garantir el desenvolupament futur del pla parcial.

Totes les seccions mínimes de desguàs estudiades en aquest document, tenen una capacitat hidràulica suficient per desallotjar el cabal d'avinguda previst per un període de retorn de 100 anys. Així doncs, les canalitzacions previstes en posteriors fases d'estudi per al Torrent de la Vinya i el Torrent de Les Aubes en el seu tram final, han d'assegurar com a mínim una secció de pas igual o superior a l'obtinguda en aquest document. Pel que fa al Torrent de Plamanera i el Torrent de l'Espeluga, es deixarà una amplada mínima de 3 canes (4.665 m).

Quant a l'aportació de càrrega sòlida de cada un dels torrents estudiats, caldrà deixar un resguard de seguretat d'almenys 0.5 m d'altura, per les seccions de disseny previstes.

Es recomana col·locar una barrera dinàmica de retenció de sediments en el segon estretament del curs del torrent de la Plamanera, del tipus Geobrugg VX-100 o similar, de fins a 6 m d'alçada, per a la protecció contra fenòmens de corrents d'arrossegalls.

Galeria d'imatges