Treballs destacats

Forn de Canillo

Forn de Canillo El lliscament del Forn de Canillo constitueix un dels més grans lliscaments de l'àmbit pirinenc. Fins ara, no s'havia estudiat ni caracteritzat a fons, de manera que es desconeixia l'existència de moviments actuals i la seva evolució (deformació residual, possibles acceleracions, zones més o menys actives, etc).

S'ha efectuat la instrumentació d'un gran lliscament actiu habitat des de l'edat mitjana i situat al Pirineu andorrà i la gestió del risc associat. L'any 2000 el Govern d' Andorra va iniciar diverses actuacions per a la gestió del risc associat a grans lliscaments, amb una primera zonificació del territori en relació a diferents riscos naturals (grans esllavissaments, caigudes de blocs rocosos, corrents d'arrossegalls i esllavissades superficials). A partir de l'any 2002 es confecciona un mapa d'edificabilitat del Forn de Canillo en base als coneixements obtinguts en un estudi de detall de la zona, però no és fins l'any 2005 quan s'aborda l'auscultació de la zona més problemàtica i activa del mateix. L'any 2007 s'inicien els treballs d'instrumentació que es prolonguen fins a principis de 2009 amb l'objectiu de caracteritzar el terreny (mitjançant sondejos profunds de 200 m) i col·locar dispositius de mesura destinats a auscultar tot el vessant del Forn de Canillo. Actualment s'estan realitzant lectures periòdiques de la instrumentació amb la finalitat de determinar possibles moviments i zones de major activitat encara que, donades les característiques del mateix (velocitat, dimensions, etc) no es creu que es puguin tenir resultats fiables fins passats uns anys.

L'esllavissament general té algun moviment residual d'escassa entitat (de l'ordre de mil·límetres per any). Sembla que es podrien produir esllavissades locals per a situacions com l'excavació de grans desmunts, soscavació per erosió, ascensos importants del nivell freàtic en períodes de precipitació extraordinari.

El sector amb estabilitat més precària està localitzat en l'extrem nord-est del lliscament del Forn: es troba actualment actiu i es reactiva coincidint amb episodis de fortes pluges i grans increments de les condicions piezomètriques de la zona (lliscament secundari de Cal Borró-Cal Ponet ).

És convenient mantenir el sistema d'auscultació implementat a la zona i analitzar els resultats amb més dades de lectures. En funció de la seva interpretació, s'hauria de considerar la necessitat d'establir un pla d'emergència que inclogui un Sistema d'Alerta Primerenca (EWS - Early Warning System). Un dels reptes existents consisteix en compatibilitzar el manteniment de les infraestructures existents al Forn amb el risc geològic associat.

De cara al futur, queda pendent la realització d'un projecte d'estabilització de la zona del peu del lliscament que està sent erosionat pel Riu Valira d'Orient, tenint en compte que la soscavació fluvial pot afavorir la inestabilitat local del sector situat per sota del poble de Prats.

Galeria d'imatges