Treballs destacats

Galeria d'Envalira

Galeria d'Envalira La construcció de la galeria servirà per al pas de serveis, tant línies de comunicació de STA, línies de mitja tensió ( 20 kV ) i alta tensió ( 220 kV ) per FEDA com per a conduccions de reserva d'una conducció d'aigua. D'altra banda servirà per efectuar determinades ampliacions en l'actual Túnel d'Envalira amb la finalitat de millorar la seva seguretat i funcionalitat.

Té una longitud de 2.982 m, unes dimensions de 2.7 mx 2.0 m (alt x ample) en forma de ferradura, un pendent variable entre 0,75% i un -0.61 % i s'ha construït a una distància de 35 m entre eixos del túnel d'Envalira. El pendent de les onze galeries de connexió no supera el 5% i tenen la mateixa secció que la pròpia galeria.

La galeria s'ha excavat a la zona axial Pirinenca representada per materials paleozoics molt replegats i fracturats que han patit diversos graus de metamorfisme. Es tracta d'una alternança de nivells quars-fil.lítics , fil.lítics i quarsítics.

El mètode de construcció escollit està basat en el NATM (excavació a secció completa). Aquest procediment és el que millor s'adapta a les particulars condicions geotècniques que presenta el terreny (roca), ja que optimitza els rendiments i costos, i aconsegueix una interacció favorable terreny-sosteniment.

El sosteniment del túnel consisteix en una capa de formigó projectat amb fibres d'acer en capa de segellat, malla electrosoldada, bulons i una nova capa de formigó. S'assegura el seu drenatge i la seva impermeabilització. Durant tot el procés constructiu s'han realitzat treballs d'auscultació consistents en mesures de convergències, extensòmetres i cèl·lules de pressió radial i tangencial.

L'excavació de les galeries ha estat a secció completa, ja que es tracta de seccions de petites dimensions i s'actua des de les dues boques.

El sosteniment s'ha comprovat tant analítica com numèricament. S'han utilitzat respectivament la teoria de convergència-confinament i el programa d'elements finits Plaxis. D'altra banda, s'ha utilitzat el programa RocLab per analitzar la generació de falques inestables.

S'han executat dos túnels artificials en les boques de la galeria, la boca oest de 28 m de longitud i la boca est de 23 m de longitud.

S'ha efectuat un tractament de l'aigua provinent de l'obra complementat amb un dipòsit de CO2, una arqueta desgrasadora i una estació depuradora d'aigües residuals industrial. Igualment es va disposar d'un espai destinat a viver d'espècies vegetals. També es va disposar d'abocadors d'obra (provisionals) i d'abocadors exteriors (definitius).

Per donar compliment a les normatives internacionals de seguretat i evacuació s'han executat 11 galeries de connexió entre la galeria i el túnel principal. Les instal·lacions i els equipaments de seguretat són els següents: sistema elèctric, sistema d'il·luminació, sistema de ventilació auxiliar, sistema de comunicacions i centre de control i senyalització d'evacuació.

Així mateix s'ha executat un pla de restauració ambiental on s'han aplicat les mesures preventives i correctores programades.

Galeria d'imatges

Video