Treballs destacats

Gran moviment de Canòlich - Bixessarri

Gran moviment de Canòlich - Bixessarri Té per objecte la rezonificación de forma detallada de la perillositat existent a escala 1:2000 i la determinació d'una sèrie de recomanacions i actuacions que permetin gestionar d'una forma racional el risc a què es troba sotmesa la zona afectada. El risc es refereix al gran moviment de vessant que va des Canòlich, en coronació, fins al poble de Bixessari, a peu del vessant.

La metodologia de treball ha estat la següent:

1. Estudi geomorfològic preliminar basat en fotointerpretacions i en observacions geomorfològiques generals sobre el terreny (indicadors d'inestabilitat i d'activitat).
2. Simulació numèrica: s'ha establert el model de simulació, les dades d'entrada al model de simulació (perfil longitudinal representatiu del moviment).

Tenint en compte que la magnitud d'un gran moviment de vessant és sempre alta (a causa del gran volum de material que involucra), la seva perillositat ve determinada per l'activitat, la qual està directament relacionada amb els indicadors.

A continuació s'ha establert una rezonificación detallada del terreny, difererenciant zones depenent del grau de perillositat:

A. Zones de perillositat alta:
  • Zona central i resseguint una part del marge est al llarg de la torrentera que el delimita
  • Zona de la Terra de l'Obac (just a sobre del Clot de la Pardina)

B. Zones de perillositat mitjana:
  • Zona cicatriu de coronació i en la part superior del gran moviment
  • Part inferior o peu del lliscament

En general, podríem considerar que, tot i que el conjunt del moviment es qualifica de perillositat mitjana, en el present estudi es constata l'existència d'una zona central localitzada "activa" amb més probabilidada de reactivació superficial.

Les actuacions necessàries per autoritzar l'edificació i l'adequació de les edificacions a la classificació del terreny, dos aspectes a efectuar i fer complir per part de l'Administració, tenen com a objectiu estimar un risc residual assumible en tot el gran moviment. Entenem que les actuacions s'han d'efectuar en el seu conjunta i en breu termini per aconseguir un nivell de risc el més baix possible i alhora controlat.

En aquest context es diferencia la zonificació del terreny en tres zones, classificades de la següent manera:

ZONES A. zones edificables
ZONES B. Edificables amb limitacions d'excavació i tipus d'edificació
ZONES C. Zones no edificables

Galeria d'imatges