Treballs destacats

Informe geològic i geotècnic d'uns terrenys anomenats el Falgueró

Informe geològic i geotècnic d'uns terrenys anomenats el Falgueró Correspon a unes parcel·les que sumen un total de 25.000 m2, que limiten al sud amb terres de casa Tonissó i amb terrenys del MI Govern, a l'est amb el C/ dels Escalls i la clínica Verge de Meritxell, al nord amb la carretera general nº3 i el riu Valira del Nord i a l'oest amb el col·legi Sant Ermengol i la urbanització Sant Ermengol. Es troba a cotes compreses entre 1040 m i 1105 m, aproximadament entre les coordenades Lambert: x = 533850-534100, i = 23800-241000.

La zona presenta unes diversitats topogràfiques molt importants, passant de zones rocoses de pendent molt important (sobretot a les parts situades per sota del col·legi Sant Ermengol) fins a zones molt planes com l'aparcament del Falgueró, amb llocs de pendent intermedis (bàsicament a Andorra la Vella).

Es tracta de l'informe geològic i geotècnic previ per a la urbanització dels terrenys en qüestió, que ha de ser una eina de treball que servirà per tenir un coneixement geològic i geotècnic molt detallat de tota la parcel.la i per poder planificar la seva urbanització. Es preveu la construcció d'edificis de dimensions majors a les parts baixes i més properes a les vies existents i d'habitatges de petites dimensiones a las parts més altes.

Un cop estiguin definides les infraestructures a construir i la seva ubicació, s'efectuarà l'estudi geològic i geotècnic definitiu. Encara que, en principi, no es prevegi la realització de nous reconeixements geotècnics, aquests no es poden descartar i dependrà de les construccions o infraestructures a construir.

Dades tècnics d'interès:

S'ha realitzat una campanya de reconeixements molt extensiva basada en reconeixements mecànics, a més d'unes observacions detallades de camp i d'una anàlisi estructural de les juntes que seccionen el massís rocós.

Els reconeixements mecànics han consistit en 41 sondejos verticals a rotació amb recuperació contínua de testimoni, de longituds d'investigació compreses entre 8 m i 20 m, repartits de manera homogènia al llarg i ample de la zona. Així mateix es van realitzar 22 assajos "in situ" de penetració del tipus SPT per a l'establiment de la capacitat portant dels sòls. També es van instal·lar 28 tubs piezomètrics per al control del nivell freàtic. Així mateix es van obtenir mostres per realitzar assaigs de laboratori, tant de sòls (8 d'elles inalterades) com de testimonis rocosos (19 mostres). Els assajos realitzats van ser els següents:

(I) Terres:
 • Límits d'Atterberg
 • Granulometria
 • Densitat seca i densitat humida
 • Contingut en sulfats
 • Contingut en matèria orgànica

(II) Roca:
 • Densitat natural
 • Compressió simple
 • Franklin (càrrega puntual)
 • Cerchar (índex d'abrasivitat)
 • Làmina prima i anàlisi mineralògica
 • Sulfats solubles en àcids i contingut total de sofre

Galeria d'imatges