Treballs destacats

Pavimentació de les carreteres d'Andorra

Pavimentació de les carreteres d'Andorra S'ha realitzat el projecte els anys 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, i la direcció d'obra des de l'any 1999 fins l'any 2013, excepte l'any 2011.

Les obres a realitzar consisteixen bàsicament en l'execució dels treballs necessaris per a dotar del ferm corresponent a aquestes parts de nova pavimentació per eixamplament i rectificació de projectes de carreteres previstos per Govern i Comuns per una banda i de l'altra reforçar els trams de carretera general, secundària i carrers per les que el seu estat de degradació o aparició de patologies faci recomanable i necessari un reforç del ferm.

També s'inclouen treballs de formigonat de cunetes, pavimentació puntual de voreres i segellat de fissuració en alguns trams de capa de ferm que no es puguin reforçar per qüestions pressupostàries, o bé, que simplement presentin una patologia esmenable amb aquest tipus de tractament.

També es preveuen tots els treballs de moviments de terra, preparació d'esplanada, fresat d'aglomerat, sanejament de terres, etc. que són necessaris per fer una preparació prèvia de l'esplanada a pavimentar.

Altres treballs complementaris són el subministrament d'emulsió o d'aglomerat pels equips de manteniment de carreteres de Govern així com l'execució puntual de possibles tractaments superficials de coloració o tractaments superficials de coloració impresa.

També es defineixen les condicions d'execució dels treballs i les diferents seccions seleccionades a pavimentar amb la seva dimensionament i amb el seu pressupost estimatiu i mesuraments.

L'abast dels treballs afecta les 7 Parròquies del Principat, de manera que es preveu una diferenciació de les seccions corresponents per Parròquies.

Quant al dimensionament del ferm dels trams de nova pavimentació o obres en curs, s'ha tingut en compte el dimensionament efectuat pels diferents projectistes de cada un dels trams en obra, documentació que ha estat facilitada pel propi Ministeri d'Economia i Territori. També s'han tingut en compte els antecedents històrics de cada tram (reforços anteriors) i els assaigs realitzats amb deflectòmetre d'impacte dins el marc dels assajos de control de qualitat de campanyes precedents.

Galeria d'imatges