Treballs destacats

Pla d'actuacions viàries a la CG 6

Pla d'actuacions viàries a la CG 6 1. Auditoria del estat actual dels elements bàsics per tal de determinar les necessitats d'actuació en cada tram en base a l'estudi dels següents elements:
  • Avaluació de l'estat del ferm, proposta de reforços i estimació del cost.
  • Estudi de drenatge de la carretera.
  • Estudi de sosteniment de la carretera. Inventariat i valoració de l’estat dels murs de sosteniment de carretera, establint una prioritat de correcció de les anomalies detectades, donant una proposta de mesures correctores a adoptar i l’estimació del cost de les mateixes.
  • Inspecció i realització d’un informe de defectes i deteriorament de les barreres de seguretat.
  • Valoració de la gravetat i urgència sobre els desperfectes detectats així com la proposta de millores i l’estimació del cost que representa l’arranjament de la totalitat de barrera que incompleix la normativa vigent.
  • Inventari dels talussos de la carretera, definició de les mesures correctores, aproximació econòmica i ordre de prioritat.
  • Avaluació del risc de despreniments de blocs rocosos dels vessants de la carretera. Prioritat de les diferents zones d’actuació, determinació dels tipus d’intervencions o proteccions en cada indret i estimació del cost de les diferents actuacions.
  • Avaluació de la problemàtica d’allaus, determinant el tipus de protecció o dispositiu a utilitzar i la estimació del cost.

Amb els resultats de l'auditoria s’obtenen unes prioritats d’actuació segons un criteri tècnic segons les necessitats de correcció de cada tram, indicant el possible tipus de tractament i estimant un cost aproximat de l’actuació.

En aquest punt es determinen els trams d'actuació en funció de la seva prioritat i en base a la necessitat i al servei a la població.

2. Estimació dels costos d'eixample i rectificació de la via previst en el Pla Sectorial de Carreteres Generals (PSCG) aprovat pel Govern d'Andorra pel decret del 18 de març de 2015, i publicat al BOPA Número 23 any 2015, incloent l’estabilització de plataforma, talussos, proteccions de riscos naturals, l'eixamplament etc...

3. Estudi d'alternatives de traçat (en relació al del PSCG) que permetin la millora del traçat i la minimització dels riscos geològics existents al llarg del traçat de la via.

4. Anàlisi comparatiu dels costos i riscos geològics residuals obtinguts depenent de les actuacions definitives de millora a executar al llarg de la Carretera General nº6, les del PSCG o les alternatives de traçat.

5. Pla d'Actuacions Viaries de la CG 6 (amb unes prioritats d'actuació i amb uns costos estimats a nivell d'avantprojecte) en base a l'avaluació del estat actual, la previsió d'eixample i rectificació en base al PSCG, i les opcions de millora del estudi de traçat, tenint en compte criteris econòmics, de reducció del risc geològic i de necessitat social. El Pla d'Actuació ha de servir al Govern d'Andorra, per tal de tenir els criteris suficients, per l'eixample i millora de la Carretera General nº6 segons els estàndards andorrans, optimitzant els recursos econòmics i socials, i alhora reduint els riscos geològics existents.

Galeria d'imatges