Treballs destacats

Pla Nacional d'Emergència per despreniments rocosos i esllavissades

Pla Nacional d'Emergència per despreniments rocosos i esllavissades Andorra és un país d'alta muntanya i, per tant, es troba exposat de forma natural a fenòmens naturals. Si a més afegim l'elevada pressió urbanística que suporta el territori, el risc augmenta considerablement (carreteres al peu de vessants rocosos, nuclis urbans amb creixement cap als peus de les muntanyes, urbanització en àrees sensibles davant riscos naturals, etc.).

Les característiques de l'emergència per esllavissades i per altres que es puguin derivar, la probabilitat que es produeixin, i la magnitud dels mateixos fa necessari el desenvolupament d'un pla que doni una resposta, ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, infraestructures i béns, i que permeti restablir els serveis bàsics per a la població en el menor temps possible.

Els objectius d'aquest Pla Nacional d'Emergència són:
  • Donar la informació sobre la possibilitat que es desencadenin possibles esllavissades, amb la màxima antelació possible, per tal que puguin començar a prendre's les mesures preventives més adequades (zones instrumentades del Forn de Canillo i el Pedral d'Encamp).
  • Diferenciar entre fenòmens de petita magnitud que requereixin de la intervenció ràpida dels cossos d'intervenció usuals en funció dels danys (situacions d'Emergència 1 i 2) i fenòmens de major magnitud que impliquin l'activació del Pla (situacions d'Emergència 3 i 2 ).
  • Preveure i disposar d'una estructura organitzativa per fer front a situacions d'emergència amb una unitat de comandament.
  • Preveure i aplicar uns procediments d'actuació i de coordinació dels mitjans disponibles a fi d'augmentar l'eficàcia en la resolució de l'emergència.
  • Informar la població de la situació i donar els consells i les instruccions necessàries per minimitzar el risc.
  • Actuació eficaç i immediata, tant per part de les administracions afectades com de diferent personal tècnic expert i, si escau, particulars requerits per l'administració, en cas de donar una emergència per a un ràpid retorn a la normalitat.

Cal tenir present però, que tot el conjunt de mesures que es puguin prendre no obvien la capacitat d'autoprotecció que ha de tenir la població en aquestes situacions d'emergència. És important la conscienciació de tota la població per superar amb èxit aquestes emergències. En aquest sentit cal indicar que el mateix risc-país implica que els fenòmens d'aquest tipus tenen una probabilitat molt alta de generar-se freqüentment.

Per assolir aquests objectius en aquest document es concreten: l'estructura organitzativa i els procediments d'actuació, els procediments de coordinació, els sistemes d'articulació amb les organitzacions de les administracions comunals, les modalitats d'actuació d'acord amb els criteris de classificació, els procediments d'informació a la població i la catalogació de mitjans i recursos específics adequats, per fer front a les emergències produïdes per esllavissades. Més, a través de la zonificació del territori i de l'estudi dels punts que puguin ser conflictius de les diferents infraestructures i els problemes que es puguin presentar als serveis essencials, s'estableixen les zones on el risc és més elevat.

Galeria d'imatges

Video