Treballs destacats

Pla de vigilància i control de les aigües subterrànies

Pla de vigilància i control de les aigües subterrànies Té com a finalitat la generació de plans de vigilància i control de les aigües subterrànies per tal de prevenir el deteriorament de l'estat de les aigües, garantint la seva bona qualitat, tant química com quantitativament, sota l'enfocament combinat i la gestió integrada.
 • Dissenyar la xarxa de control quantitatiu dels recursos hídrics (pous piezomètrics, aforadors en torrents, rius i fonts, estacions meteorològiques, etc).
 • Dissenyar la xarxa de control qualitatiu bàsic dels recursos hídrics.
 • Dissenyar la xarxa de control qualitatiu addicional, en base a l'estudi de detall de sectors sotmesos a major risc de contaminació.
 • Avaluar els costos d'implantació, d'execució i de posada en funcionament.
 • Redactar les prescripcions tècniques necessàries per a la implantació, execució i posada en funcionament de les xarxes i equipaments que es defineixin.

L'estudi ha permès :
 • Proporcionar una apreciació fiable de l'estat quantitatiu de totes les masses d'aigua o unitats, inclosa l'avaluació dels recursos hídrics, així com apreciar els efectes de les extraccions i alimentacions en punts i zones especialment sensibles.
 • Controlar possibles aqüífers sobreexplotats i proporcionar la informació adequada per a una presa de decisions que garanteixi la correcta gestió del recurs.
 • Controlar i anticipar sobre els efectes de situacions i períodes de crisi, com sequeres i inundacions.
 • Caracteritzar químicament les aigües de tot el territori en el seu estat natural inicial. Xarxa de control bàsic.
 • Caracteritzar químicament els possibles impactes que es puguin produir sobre les diferents masses d'aigua.

L'execució dels treballs ha constat de :

1.- Control d'aspectes quantitatius. La informació base ha estat tota aquella relativa a la distribució dels recursos hídrics disponibles i distribució dels consums d'aigua, a fi de poder definir la xarxa, segons els diferents escenaris.
2.- Control d'aspectes qualitatius. Recopilació de tota la informació existent i actualització de la base de dades existent (anàlisi d'auditoria, estudis de detall del Departament de Medi Ambient, etc).
S'ha efectuat un xarxa de control químic inicial, recollint tota la informació relativa a hidroquimisme de les diferents masses d'aigua analitzant, de cada massa d'aigua, el nombre de punts amb informació química.
S'ha continuat amb una caracterització addicional de les masses d'aigua subterrània que presentin un risc per tal d'avaluar amb més exactitud l'importància d'aquest risc i determinar amb més precisió les mesures que s'han d'adoptar per prevenir i reduir aquest risc.
3.- En base als estudis de detall realitzats es tracta de definir els treballs necessaris per treure a concurs públic les obres corresponents a:
 • Perforació i equipament de nous piezòmetres o pous.
 • Instal·lació de nous aforadors en fonts i torrents.
 • Instal·lació d'equips de mesura (meteorològics, sondes piezomètriques, sondes analítiques, etc ).
 • Així com totes les actuacions que es considerin necessàries per al bon funcionament de cada xarxa de control.
4.- Elaboració de les prescripcions tècniques dels treballs a efectuar i del disseny constructiu dels mateixos perquè el Departament de Medi Ambient pugui contractar la xarxa de control quantitatiu i qualitatiu.

Galeria d'imatges