Treballs destacats

Treballs d'arranjament del túnel d'Arcalís

Treballs d'arranjament del túnel d'Arcalís Els treballs realitzats han consistit en:
  • Tasques de rehabilitació dels trams més degradats del formigó de revestiment del túnel situats a la zona més propera a la boca oest.
  • Tractament de zones amb fractures i humitats actives en qualsevol punt del parament.
  • Instal · lació d'un sistema d'enllumenat en la clau del túnel.
  • Pintat de les parets laterals.
  • Tractament dels talussos a la boca oest.
  • Neteja general del túnel.

La longitud del túnel és de 205 m . La secció és en forma de ferradura, amb un perímetre de 18 m i una alçada en la clau del revestiment mesurada des del centre del ferm de 6,25 m. L'ample de capcer a capcer sobre les voreres és de 9 m i l'ample de les voreres varia entre 0'7 i 0'8 m . El revestiment de formigó en massa no està armat i presenta un gruix variable al voltant de 30 cm. Com s'ha observat, no hi ha cap tipus d'impermeabilització amb làmina entre massís i revestiment. No s'observa si es va aplicar sobre la caverna un sosteniment primari mínim de gunita per via seca, però no sembla existir .
A les voreres tenim canalitzacions d'STA i de subministrament elèctric de NASA (20.000 V ). No hi ha canalitzacions de drenatge en voreres. No hi ha canalitzacions de drenatge.
La solera del túnel està excavada en roca i presenta un farciment de regularització mínim amb runa i àrids de la mateixa excavació. No hi ha cap tipus de capa drenant basal.

Galeria d'imatges